Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2012

- Mój drogi...
- Moja droga. I twoja droga. Tak się szelestnie przecięły. Śniły mi się twoje buty obok moich.

— Kuczok, Senność
Reposted fromkawainka kawainka viaptak ptak
2366 af71
Reposted frometerycznie eterycznie viamsitudinis msitudinis
3567 a00c
Reposted fromthegirl thegirl viarevalie revalie

October 27 2012

October 26 2012

3673 5338
Reposted fromiamstrong iamstrong viasoulforme soulforme
1643 6a81
Reposted frommoniczen moniczen viamsitudinis msitudinis
Loneliness as a situation can be corrected, but as a state of mind it is an incurable illness.
— Vladimir Nabokov
Reposted frometerycznie eterycznie
7162 2c6e
Reposted fromrisky risky viamsitudinis msitudinis
Kiedyś jakiś starszy pan arystokratycznego pochodzenia podszedł do stolika i zapytał Gałczyńskiego: "A jaka dziś, szanowny panie, zupka?". Gałczyński odpowiedział: "Chujowa".
— Wisława Szymborska o kamienicy przy ulicy Krupniczej
7763 5c03 500
Reposted fromsexysushi sexysushi viaherpermission herpermission
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni. Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viamsitudinis msitudinis
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia (...).
— Marek Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viaptak ptak
6764 eb6a 500
Reposted fromtwice twice viaherpermission herpermission
Reposted fromtwice twice viasoulforme soulforme
Reposted fromtwice twice viaFarbnebel Farbnebel
Chociaż raz
warto umrzeć z miłości.
Chociaż raz.
A to choćby po to,
żeby później chwalić się znajomym,
że to bywa.
Że to jest.
...Umrzeć.
Leżeć na cmentarzu czyjejś szuflady
obok innych nieboszczyków listów
i nieboszczek pamiątek
i cierpieć...
Cierpieć tak bosko
i z takim patosem,
jakby się było Toscą
lub Witosem.
...I nie mieć już żadnych spraw
i do nikogo złości.
I tylko błagać Boga, by choć raz,
choć jeszcze jeden raz
umrzeć z miłości.
— osiecka
Reposted frommarrymebrian marrymebrian viamsitudinis msitudinis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl