Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2012

7205 1e8d
Reposted fromfrances frances viaszumyztrzaskow szumyztrzaskow
6053 1940
Reposted fromiamstrong iamstrong viasoulforme soulforme

November 06 2012

„Leżę na łóżku, przyjaźnię się z sufitem i męczy mnie świadomość, jak wiele rzeczy w życiu potrafiłbym dobrze robić.”
— Leopold Tyrmand - Dziennik 1954
Reposted fromunr-eal unr-eal viarevalie revalie
0451 80f0
Reposted fromtout tout viarevalie revalie
9653 fc86

November 05 2012

4644 dda7
1547 de5e 500
Reposted frometerycznie eterycznie viarevalie revalie

November 04 2012

Boże, proszę, tylko nie to. Tylko nie kolejny dzień.
— Sylvia Plath
9229 8e57
8539 7606 500
Reposted fromepidemic epidemic viarevalie revalie
0853 1ea3 500
"Wołanie o pomoc" 
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viamsitudinis msitudinis

October 30 2012

7567 363d
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viakoralina koralina

October 29 2012

Bo jak mam zapaści, zmartwienia, to do ludzi nie wychodzę, żeby nie pokazać ponurej twarzy.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkropki kropki viavstane vstane

October 28 2012

Skończyły się żarty, zaczęły się studnie. Głębokie, lodowate i zatrute.
— Jerzy Pilch
Reposted frometerycznie eterycznie viarevalie revalie
1993 4d5f
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viarevalie revalie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl